Obnovení provozu vrtu V6 v lokalitě Mánesova v Poličce – informace pro odběratele

Chtěli bychom vás touto cestou informovat o plánovaném obnovení provozu vrtu V6 v Poličce. Tento vodní zdroj byl preventivně odstaven v loňském roce současně s vrtem V7, u kterého došlo ke kontaminaci a zůstává nadále uzavřen. Bezprostředně po dokončení hydrogeologického průzkumu, který potvrdil vyhovující kvalitu a zdravotní nezávadnost vody odebírané z vrtu V6, byla zahájena realizace opatření směřujících k opětovnému zapojení vrtu V6 do vodovodní sítě města Poličky. Byla zpracována komplexní analýza rizik provozu vodovodní sítě, navržena technicko-organizační opatření, byl rozšířen plán kontroly kvality dodávané vody a rozhodnuto o doplnění technologie dezinfekce vody.

Zdravotní zabezpečení vody čerpané z vrtu V6, původně zajišťované kontinuálním dávkováním chlornanu sodného, bude nově posíleno dezinfekcí UV zářením. Dvoustupňové hygienické zabezpečení zajistí spolehlivé zneškodnění rizikových mikroorganismů, které by se ve vodě mohly vyskytnout. Realizací uvedených opatření byly splněny požadavky KHS Pardubického kraje, kterými bylo podmíněno spuštění vrtu V6 a KHS vydala rozhodnutí o zrušení zákazu využívání tohoto zdroje. V týdnu od 27.4.2020 je plánováno zprovoznění technologie dezinfekce UV zářením a dojde k zapojení vrtu V6 do vodovodní sítě. Vodovodní síť města Poličky (a obcí Pomezí a Květná) je v současné době zásobena z vrtů v Sebranicích a vrtu v Čisté, tzn., že voda je do Poličky přiváděna z vodojemu na letišti. Od přelomu dubna a května bude vodovod dotován vodou z vrtu V6, který je situován v jižní části města.

Dovolujeme si upozornit odběratele, že vzhledem k této změně v provozu vodovodní sítě, nelze zcela vyloučit riziko přechodného zhoršení senzorických vlastností vody na některém místě sítě. Pokud by k výskytu zákalových událostí na vodovodní síti došlo, bude provozovatel zajišťovat operativní odkalování tak, aby se situace co nejdříve stabilizovala. Předem děkujeme za pochopení a trpělivost. Pokud by problémy tohoto charakteru přetrvávaly, kontaktujte prosím provozovatele na tel. č. 602 356  471.