Výměna vodovodního řadu Horní Újezd – Desná

Předmětem projektu byla výměna části vodovodního řadu v k.ú. Horní Újezd u Litomyšle/ Desná u Litomyšle. V místě výměny se nacházel vodovodní řad z materiálu LT DN150 z roku 1961, který byl vyměněn z důvodu zkvalitnění rozvodů pitné vody v dané lokalitě.

Nově navrhované zkapacitnění části vodovodního řadu bylo provedeno z materiálu PE 90x8,2; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ o celkové délce 157 m a bylo napojeno na stávající vodovodní řad PVC 90 z roku 2013. Pokládka potrubí probíhala bezvýkopovou metodou- RELINING. Mezikruží chráničky LT DN150 a nového vodovodního potrubí PE D90 bylo od VB00-VB01 před napuštěním vodou vyplněno cementovopopílkovou suspenzí, která se nechala dostatečně vytvrdnout. Následně bylo možné napustit vodovodní potrubí pitnou vodou. Na trase výměny vodovodního řadu se nachází vodní tok –Desná. Pod vodním tokem- Desná vede stávající vodovodní potrubí LT DN150, do kterého bylo zataženo nové vodovodní potrubí. Stávající vodovodní řad LT DN150 slouží jako chránička pro nové vodovodní potrubí. Stávající vodovodní potrubí LT DN150 je uloženo v hloubce cca 1,5 m pode dnem vodního toku- Desná. Relining spočíval v osazení menšího plastového potrubí do stávajícího nevyhovujícího vodovodního řadu. Na novém vodovodním řadu byla osazena odkalovací souprava (provedena podzemním hydrantem DN 80, která bude sloužit k technologické údržbě vodovodního řadu- odkalování a bude zajišťovat potřebnou kvalitu pitné vody).

Celkové náklady projektu: 439 826,- Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla v roce 2021 poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 85 000,- Kč.